Algemene voorwaarden

Helderheid staat

voor vertrouwen

Algemene Voorwaarden QOORE Recruitment 

Artikel 1 - Definities

QOORE

QOORE B.V. mede handelend onder de naam QOORE Recruitment zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70726345

Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon met wie door QOORE de opdracht wordt aangegaan. 

Opdracht

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en QOORE op grond waarvan QOORE, werving- en selectie en / of executive search-werkzaamheden verricht en/of advies geeft ten behoeve van de opdrachtgever met als doel een (rechtstreekse) arbeidsverhouding van welke aard dan ook tussen de kandidaat en opdrachtgever tot stand te brengen. 

Opdrachtbevestiging

Het door QOORE aan de opdrachtgever te versturen document, waardoor de opdracht tot stand komt. De opdrachtbevestiging bevat in ieder geval een beschrijving van de te volgen werkwijze, de fee(s), onkosten en de betalingswijze.

Kandidaat

Degene die betrokken wordt in werving en selecties/ of executive search-werkzaamheden van QOORE ten behoeve van de opdrachtgever.

Fee

De door de opdrachtgever aan QOORE verschuldigde vergoeding in verband met de opdracht.

Adviseur

De medewerker van QOORE.

 

Artikel 2 - Non-discriminatie, geheimhouding en privacy 

2.1 Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie- en/of executive searchwerkzaamheden van QOORE, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht. 

2.2 QOORE zal al hetgeen haar bij de uitoefening van haar beroep ter kennis komt en vertrouwelijk van aard is geheimhouden. QOORE zal geen informatie verstrekken, waarvan zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, dat die onjuist en/of misleidend is.

2.3 In het kader van de opdracht vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens van met name kandidaten plaats. De opdrachtgever en QOORE zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de geldende privacywet- en regelgeving. De opdrachtgever verlangt geen gegevens van QOORE die QOORE op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door QOORE aan hem verstrekte gegevens. Zo is het Opdrachtgever niet toegestaan om (assessment)rapportages van kandidaten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kandidaten en van QOORE, te gebruiken of anderszins aan derden te verstrekken.

2.4 De opdrachtgever vrijwaart QOORE tegen elke aanspraak van kandidaten of overige derden jegens QOORE in verband met een schending door opdrachtgever van het bepaalde in artikel 2.3 en vergoedt daarmee samenhangende gemaakte kosten door QOORE. 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten door QOORE voor de opdrachtgever. Zij zijn tevens van toepassing op alle (overige) (rechts)handelingen tussen QOORE en opdrachtgever, ook wanneer die niet mochten leiden tot of verband houden met een overeenkomst. Deze voorwaarden gelden uitsluitend en alleen voor QOORE

3.2 Afwijkende bedingen en/of eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door QOORE zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit het feit dat QOORE de mededeling van de opdrachtgever onweersproken laat dat deze de algemene voorwaarden van QOORE niet aanvaardt en/of andere algemene voorwaarden toepasselijk verklaart.

Artikel 4 - Offertes en totstandkoming van de opdracht

4.1 Alle door QOORE verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities zijn geheel vrijblijvend, tenzij QOORE, met vermelding van een termijn voor aanvaarding, een bindend aanbod heeft gedaan. Mondelinge toezeggingen verbinden QOORE slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd. Een offerte is veertien dagen geldig tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2 Opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat QOORE deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat QOORE feitelijk begint met de uitvoering. QOORE is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de opdracht, alvorens de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord ondertekend aan QOORE heeft geretourneerd. 

Artikel 5 - Looptijd van de opdracht

5.1 Tussentijdse beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk indien dit schriftelijk tussen partijen is overeen gekomen. In geval van tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever behoudt QOORE zich het recht voor bij opdrachtgever de in de opdrachtbevestiging opgenomen fee en/of tarieven plus daadwerkelijk gemaakte (on)kosten in rekening te brengen. Onder tussentijdse beëindiging in de zin van dit lid wordt mede verstaan het tussentijds wijzigen van het functieprofiel in de ruimste zin des woords.

5.2 In alle gevallen eindigt de opdracht op het moment dat de opdrachtgever voor zich en/of inmiddels dan wel voor derden met een door QOORE voorgedragen kandidaat een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat.

5.3 Opdrachten tussen QOORE en de opdrachtgever kunnen per direct beëindigd worden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn op het tijdstip waarop:  

> opdrachtgever in staat van faillissement verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend;

> opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt dan wel in die situatie verkeert;

> opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;

> op de eigendommen van opdrachtgever beslag wordt gelegd;

> naar het oordeel van QOORE inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden;

> opdrachtgever het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

> opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;

> er sprake is van fusie, splitsing of overname aan de zijde van opdrachtgever.

Het voornoemde laat onverlet het recht van QOORE om volledige schadevergoeding te vorderen van opdrachtgever. 

Artikel 6 - Uitvoering van de opdracht

6.1 QOORE staat in voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht. Door aanvaarding van de opdracht neemt QOORE een inspanningsverplichting op zich. Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar het beste inzicht conform de normen van goed vakmanschap.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal QOORE per opdracht een of meerdere kandidaten introduceren. Daarbij zal QOORE zich enerzijds baseren op de door kandidaat verstrekte informatie en gegevens en anderzijds op de door opdrachtgever omschreven vereisten en verstrekte gegevens.

6.3 Indien partijen afspraken maken over de tijd waarbinnen een opdracht zal zijn voltooid, dienen deze afspraken beschouwd te worden als indicatief. QOORE aanvaardt te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid.

6.4 QOORE is niet verantwoordelijk voor informatie en gegevens die door de opdrachtgever in het kader van de opdracht worden verstrekt en QOORE gaat ervan uit dat de verstrekte informatie en gegevens juist zijn. Opdrachtgever is in het kader van de uitvoering van de opdracht te allen tijde gehouden Qoore te voorzien van alle relevante informatie die van invloed is of zou kunnen zijn op uitvoering van de opdracht. 

6.5 QOORE gaat ervan uit dat informatie en gegevens die de kandidaat over zichzelf heeft verstrekt of die van referenten over de kandidaat is verkregen, juist zijn.

6.6 QOORE zal zich bij de beoordeling van de kandidaten onpartijdig opstellen.

6.7 QOORE zal in het kader van de opdracht geen beloning in welke vorm dan ook aannemen van een ander dan de opdrachtgever. QOORE zal in geen geval activiteiten ontwikkelen op het gebied van tweezijdige bemiddeling.

6.8 De gegevens van voorgedragen kandidaten mogen niet zonder toestemming van QOORE aan derden worden verstrekt of kenbaar gemaakt. De opdrachtgever behandelt alle informatie met betrekking tot de kandidaten vertrouwelijk en zal deze informatie niet gebruiken zonder voorafgaande toestemming van QOORE en/of de kandidaat. Mocht een voorgedragen kandidaat door tussenkomst van de opdrachtgever bij een derde in dienst treden of met een derde een andere overeenkomst aangaan dan is de opdrachtgever alsnog de fee bij benoeming schuldig. De fee wordt in dat geval berekend alsof de kandidaat in dienst was getreden bij opdrachtgever.

6.9 Als opdrachtgever besluit meerdere geïntroduceerde kandidaten aan te stellen – ongeacht in welke functie – is opdrachtgever per aanstelling telkens de volledige fee verschuldigd zoals overeengekomen. Dit geldt ook als de opdrachtgever deze kandidaat binnen twee jaar na introductiedatum aanstelt, ongeacht de functie waarin de aanstelling plaats vindt.

6.10 Wanneer de opdrachtgever bij aanvang, of gedurende de uitvoering van een opdracht rechtstreeks in contact komt met kandidaten voor deze opdracht via eigen relatienetwerk, of via intermediairs die kandidaten bij de opdrachtgever voordragen of doordat kandidaten na het lezen van de advertentie direct contact opnemen met opdrachtgever dan geldt dat de betreffende kandidaten onverwijld dienen worden doorverwezen naar QOORE. In het geval dat een van deze kandidaten bij opdrachtgever in dienst treedt, hanteert QOORE het reguliere fee bedrag bij aanstelling ongeacht of opdrachtgever de kandidaat heeft doorverwezen of niet.

6.11 Opdrachtgever zal aan QOORE alle voor de uitvoering van haar opdracht benodigde informatie tijdig en volledig ter beschikking stellen alsmede eventuele werk- en huisregels kenbaar maken. Het eindresultaat van de opdracht is niet alleen afhankelijk van de inspanningen van QOORE, maar ook van die van opdrachtgever en externe factoren.

6.12 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat en op de opdrachtgever rust de verantwoordelijkheid voor verificatie van de door de kandidaat verstrekte informatie. Opdrachtgever verplicht zich binnen 7 dagen na aanstelling van een kandidaat QOORE hiervan schriftelijk in kennis te stellen met gelijktijdig aanlevering van de gegevens ter bepaling van de aan QOORE toekomende fee. 

6.13 QOORE kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam dan wel de adviseur wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Opdrachtgever verklaart zich expliciet akkoord bij het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door QOORE.

Artikel 7 - Fee, kosten, tarieven

7.1 Opdrachtgever is de overeengekomen fee aan QOORE ten minste verschuldigd zodra hij rechtstreeks voor zich en/ of middels dan wel voor derden een arbeidsovereenkomst van welke aard dan ook aangaat met de kandidaat.

7.2 Indien een opdrachtgever de opdracht wegens een aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid niet voorziet c.q. beëindigt dan wel wanneer zich een omstandigheid voordoet die daarmee redelijkerwijs kan worden vergeleken, is opdrachtgever een fee verschuldigd op basis van de door QOORE bestede uren tegen een maximum van 50% van de te verwachten fee zoals die in artikel 7 is omschreven.

7.3 De opdrachtgever is de fee in het eerste lid eveneens aan QOORE verschuldigd indien de kandidaat in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, echter binnen één jaar na het eindigen van een opdracht of gedurende één jaar na de introductie met een kandidaat die door QOORE is voorgesteld, voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook, voor dezelfde of een andere dan de in de opdracht genoemde functie, met de kandidaat aangaat. 

7.4 De fee bedraagt minimaal 25% en maximaal 35% van het bruto jaarinkomen (op basis van een fulltime dienstverband en het bruto jaarinkomen omvat 8% vakantietoeslag) dat de kandidaat bij de opdrachtgever zal gaan verdienen, aangevuld met gegarandeerde of redelijkerwijs te verwachten bonus, tantième of winstdeling, vaste representatievergoedingen, leaseauto (wordt gewaardeerd op €5000,- bruto) en overige emolumenten. 

7.5 Alle (on)kosten die QOORE maakt die verband houden met de opdracht zullen bij de opdrachtgever separaat in rekening worden gebracht. Hieronder zijn in ieder geval inbegrepen - maar niet beperkt tot – de kosten van het adverteren en het plaatsen van de vacature op internet.

7.6 De geoffreerde tarieven bevatten geen vergoeding voor een eventueel aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar in de zin van artikel 406, lid 2, Boek 7 Burgerlijk Wetboek, tenzij hiervan uitdrukkelijk melding wordt gemaakt, ongeacht of een dergelijk bijzonder gevaar behoort tot de risico’s die de bedrijfsvoering van QOORE naar zijn aard meebrengt. 

7.7 Iedere betaling door de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de verschuldigde interest, alsmede de door QOORE gemaakte invorderingskosten c.q. administratiekosten en worden in mindering gebracht op de oudste openstaande facturen, ongeacht enige andere aanduiding door opdrachtgever.

7.8 Jaarlijks worden de tarieven van onze dienstverlening marktconform bijgesteld, tenzij er met de klant specifieke afspraken zijn gemaakt.

7.9 De  opdrachtgever is in alle gevallen waarin de arbeidsverhouding tijdens de wettelijke proeftijd of na afloop van de termijn van de aangeboden arbeidsovereenkomst eindigt de in lid 1 bedoelde fee onverminderd verschuldigd aan QOORE. 

7.10 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 8 - Betalingen

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking van het bedrag op het op de factuur vermelde rekeningnummer van QOORE. 

8.2 Opdrachtgever betaalt alle facturen zonder aftrek en schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkoming en zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist of niet, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten. 

8.3 Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de vervaldatum, zonder dat QOORE tot enige ingebrekestelling of sommatie verplicht is. In zodanig geval is de opdrachtgever over het verschuldigd gebleven bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand vanaf de vervaldag tot aan de dag van betaling.

8.4 Indien QOORE overgaat tot het nemen van maatregelen ter incasso van de vordering - waaronder verstaan kosten ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering - is de opdrachtgever gehouden QOORE alle ter zake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn inbegrepen alle vergoedingen aan de ter zake ingeschakelde derden en alle kosten die QOORE binnen haar eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of gedeeltelijk aan de desbetreffende maatregelen kunnen worden toegerekend. In geval van incasso van de verschuldigde bedragen heeft QOORE de keuze de hierbij gemaakte kosten gespecificeerd van de opdrachtgever te vorderen of die kosten forfaitair te bepalen op ten minste 15% van het ten onrechte onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 250,00 per vordering.

8.5 QOORE is niet verplicht haar werkzaamheden voort te zetten indien en zolang opdrachtgever niet aan haar verplichtingen uit artikel 8 heeft voldaan.

8.6 Eventuele bezwaren tegen de factuur dienen binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan QOORE te worden gemeld. Na deze periode vervalt het recht van opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 QOORE kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door QOORE geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door QOORE, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

9.2 QOORE kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van adviezen of uitvoering van opdracht die gegeven zijn in het kader van de opdracht in de breedste zin des woord.

9.3 Indien QOORE door een niet toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

9.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van QOORE onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt, waardoor nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van QOORE kan worden verlangd.

9.5 Als een overmachtssituatie langer dan drie maanden heeft geduurd zijn opdrachtgever en QOORE gehouden de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever zal in dat geval alleen de daadwerkelijk door QOORE gemaakte kosten vergoeden.

9.6 Elke aansprakelijkheid van QOORE is beperkt tot het bedrag dat met de opdracht is verschuldigd of zou zijn. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals vertragingsschade of bedrijfsstagnatie, imagoschade, gederfde  winst, gemiste besparingen of geleden verlies aan de zijde van de opdrachtgever of derden, is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 10 - Gebruik website(s) en/of database(s) 

10.1 Niets van onze websites mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van QOORE. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden. 

10.2 QOORE wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door het gebruik van onze website(s) of de inhoud daarvan of bijbehorende applicaties, database, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld.

10.3 De informatie die op onze website(s) wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd, ditzelfde geldt voor de toegang tot (andere) onderdelen van of via deze sites of toepassingen van/via deze sites. Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.

10.4 Indien vragers of aanbieders van (tijdelijk) werk aan QOORE gegevens verstrekken, geven zij ons daarmee nadrukkelijk toestemming om deze te gebruiken bij het vinden van werk of het vervullen van vacatures. QOORE gaat vertrouwelijk met deze gegevens om. Wij stellen ze alleen ter beschikking van derden met als oogmerk het vinden van (uitzend) werk of het vervullen van vacatures.

10.5 Expliciet wordt kennis genomen van het feit dat alle informatie die ingevoerd is via de sites of daarbij behorende databases eigendom zijn van QOORE.

10.6 QOORE behoudt zich het recht voor om toegang tot gegevens te blokkeren en de mogelijkheid om gebruik te maken van, of inzicht te krijgen in gegevens, te blokkeren dan wel definitief of tijdelijk te verwijderen.

Artikel 11 - Geschillen en slotbepaling 

11.1 Deze voorwaarden en alle offertes en opdrachten waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan Nederlands recht. 

11.2 Alle geschillen voortvloeiend of samenhangend met de opdracht kunnen uitsluitend ter beslechting worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van de QOORE is gevestigd.

11.3 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepaling.